Bieg Morskiego Komandosa

Regulaminy BMK

Regulamin ogólny

Regulamin ogólny XV edycji Biegu Morskiego Komandosa  

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE:
 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniach o charakterze sportowym i rekreacyjnym organizowanych przez Fundację OCR Events z siedzibą w Gdyni pod adresem ul. Bernadowska 1.
 2. Impreza promuje się pod nazwą własną “Bieg Morskiego Komandosa”.
 3. Stroną promującą wydarzenia sportowe jest www.biegkomandosa.pl (dalej jako “Strona internetowa”) oraz profile na portalach społecznościowych www.facebook.com/biegkomandosa
 4. Udział w wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny.
 5. Aktywny udział w wydarzeniu sportowym jest możliwy – WYŁĄCZNIE – po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją, zarejestrowaniu się na platformie zapisów online oraz wyrażeniu odpowiednich zgód, złożenia odpowiednich oświadczeń i akceptacji wszystkich warunków uczestnictwa.
 6. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika jest obowiązkowe.
II. CEL IMPREZY:
 1. Popieranie i propagowanie aktywności ruchowej, które wymaga połączenia umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej.
 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 3. Uczczenie pamięci gen. broni Włodzimierza Potasińskiego – Dowódcy Polskich Wojsk Specjalnych, entuzjasty sportu i ekstremalnych form aktywności ruchowej.
 4. Popularyzacja służby w Siłach Zbrojnych RP ze szczególnym uwzględnieniem Wojsk Specjalnych.
 5. Popularyzacja i wsparcie celów charytatywnych, poprzez przekazanie części kwoty wpływu z wpisowego od zawodników startujących w biegu na wybrany cel charytatywny.
III. ORGANIZATOR:
 1. Organizatorem wydarzenia jest:
Fundacja OCR Events
ul. Bernadowska 1
81-553 Gdynia
NIP: 586 233 65 97
zwany dalej “Organizatorem”.
 
IV. TERMIN I MIEJSCE WYDARZEŃ:
 1. Wydarzenie sportowe odbywa się w Gdyni, na terenach przynależących do Adventure Park Gdynia Kolibki oraz terenach sąsiadujących. Trasa Biegu Morskiego Komandosa zostanie przeprowadzona plażą w Gdyni Orłowie, pagórkami otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, terenami zarządzanymi przez Nadleśnictwo Gdańsk oraz wzdłuż koryt i potoków rzek i kanałami melioracyjnymi.
 2. Najbliższa edycja biegu odbędzie się w dniu 31.08.2024 roku, a wydarzenia towarzyszące tj. Operacja Rekrut oraz Bieg Małego Komandosa w dniu 01.09.2024 roku.
 3. Godziny startu oraz szczegóły dotyczące harmonogramu wydarzenia sportowego są dostępne na stronie internetowej Organizatora: https://www.biegkomandosa.pl/dla-zawodnikow/harmonogram-bmk/
 4.  W wydarzeniu sportowym mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy zarejestrowani do udziału zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia sportowego z przyczyn żałoby narodowej, działania siły wyższej lub rozporządzenia administracyjnego. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje prawo do przepisania się na inny bieg w tej samej formule.
 
V. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW I WYDARZENIA SPORTOWEGO BIEG MORSKIEGO KOMANDOSA:
 1. BIEG MORSKIEGO KOMANDOSA to wydarzenie sportowe o wydźwięku militarnym. Na trasie znajdują się przeszkody, które weryfikują sprawność fizyczną, siłę i odporność psychiczną Uczestników. Dodatkowo celem jest wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.
 2. Udział w wydarzeniu sportowym BIEG MORSKIEGO KOMANDOSA niesie za sobą znane i nieprzewidziane ryzyko fizycznych obrażeń lub/i śmierci, choroby lub/i zniszczenia lub utraty osobistej własności.
 3. Udział w wydarzeniu sportowym BIEG MORSKIEGO KOMANDOSA jest całkowicie dobrowolny i wynikający z własnej, nieprzymuszonej woli Uczestnika, który musi zaakceptować każde i całe ryzyko oraz wyrazić zgody i potwierdzić, że jego udział w wydarzeniu następuje z własnej, nieprzymuszonej woli i jest całkowicie dobrowolny, niezależnie od tego co zostało mu zasugerowane w jakikolwiek sposób.
 4. Uczestnicy powinni charakteryzować się dużą odpornością fizyczną oraz psychiczną. Osoby posiadające lęk do wody, przestrzeni, ciemności, ognia czy zamkniętych pomieszczeń nie powinny brać udziału w biegu.
 5. Uczestnik ma pełne prawo wyboru i może w każdej chwili odstąpić od realizacji uczestnictwa, począwszy od startu. Uczestnik nie musi uczestniczyć w żadnym ćwiczeniu, pokonywaniu przeszkód i może wycofać się w każdym dowolnym momencie. Uczestnik sam decyduje o tym, czy jego stan zdrowia, kondycja, czy inne uwarunkowania umożliwiają mu udział w wydarzeniu lub jego części.
VI. PRZESZKODY:
 1. Na trasie wydarzenia sportowego znajdują się przeszkody naturalne, uwarunkowane ukształtowaniem terenu (np. podbiegi), jak i specjalnie przygotowane konstrukcje, których liczba i stopień trudności uzależniona jest od rodzaju wybranej przez Uczestnika wydarzenia kategorii. Szczegółowe informacje dotyczące trasy udostępniane są na stronie internetowej Organizatora na kilka dni przed datą wydarzenia oraz w dniu biegu w postaci mapki z opisem.
VII. UCZESTNICTWO:
 1. W imprezach mogą brać udział osoby, które najpóźniej na dzień przed dniem wydarzenia sportowego ukończą 18 rok życia, z zastrzeżeniem punktu 2, 3 i 4 poniżej.
 2. W wyjątkowych sytuacjach, za wcześniejszą zgodą organizatora, prawo do startu w kategorii Sprint, Team Sprint, Team mają małoletni, którzy najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem biegu ukończą 17 lat, a podczas rywalizacji będą znajdowali się pod stałym nadzorem opiekuna prawnego (czyt. opiekun prawny wystartuje wraz z małoletnim). W takim przypadku opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za udział swojego podopiecznego w wydarzeniu sportowym.
 3. Prawo do startu w wydarzeniu Bieg Małego Komandosa mają małoletni, którzy najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem biegu ukończą 3 lata i podczas rywalizacji na terenie Adventure Parku znajdują się ich pełnoletni opiekunowie. Zawodnicy zostaną przydzieleni do kategorii startowych na podstawie roku urodzenia (wiek rocznikowy: 2024 – rok urodzenia = wiek rocznikowy).
 4. Prawo do startu w kategorii OPERACJA REKRUT mają małoletni, którzy najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem biegu ukończą 16 rok życia, przedstawią pisemną zgodę opiekuna prawnego, a podczas rywalizacji na terenie Adventure Parku znajdować się będą ich pełnoletni opiekunowie.
 5. Prawo do startu w kategorii HARD X mają uczestnicy, którzy minimum dwukrotnie ukończyli BMK w kategorii HARD lub TEAM.
 6. Warunkiem udziału w każdym wydarzeniu sportowym jest każdorazowo:

a) założenie konta w serwisie zapisów online i wypełnienie formularza zgłoszeniowego;

b) wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu;

c) akceptacja udziału na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać między innymi na ryzyku pogorszenia stanu zdrowia lub doznania kontuzji;

d) weryfikacja Uczestnika przeprowadzona w biurze zawodów, w dniu zawodów;

e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej;

f) wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników wydarzenia sportowego. Mogą one być wykorzystywane przez Organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez organizatora;

g) przetwarzanie wizerunku Uczestnika nie narusza przepisów RODO i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F) RODO zgodnie z którym: “Przetwarzanie  jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”.

VIII. ROZPOWSZECHNINIE WIZERUNKU:
 1. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach:
a) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie;
b) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom Organizatora egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie;
c) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
d) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku;
e) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
f) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach;
g) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych;

h) publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów

2 . Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w pkt. powyżej odbywa się w oparciu o zezwolenie, o którym mowa w punkcie VII, podpunkt 3, paragraf f).

Zezwolenie jest udzielone przez Uczestnika poprzez akceptację niniejszego Regulaminu:

a) podczas zapisu online na konkretny bieg na stronie internetowej www.b4sportonline.pl;
b) podczas akceptacji online oświadczenia na stronie internetowej www.b4sportonline.pl;
c) podczas podpisania oświadczenia w formie papierowej przed startem;
 
Zezwolenie może zostać wycofane w formie pisemnej
IX. ZASADY ZAPISÓW:
 1. Limit uczestników jest ustalony oddzielnie dla każdej kategorii startowej.
 2. Warunkiem zapisania się na wydarzenie sportowe jest założenie konta w serwisie Sklep OCR Events , wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na Stronie internetowej i uiszczenie opłaty startowej zgodnej z aktualnym cennikiem zamieszczonym na stronie https://www.biegkomandosa.pl/dla-zawodnikow/
 3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje rezerwacji pakietu startowego, zostaje on przydzielony zawodnikowi dopiero po uiszczeniu opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem. 
 4. Wyżej wymienionej opłaty należy dokonać najpóźniej na 96 godzin od momentu dokonania zapisu. W przeciwnym razie zapis zostanie usunięty z systemu.
 5. Dokonując zapisu na wydarzenie sportowe Uczestnik wskazuje datę startu oraz kategorię w jakiej będzie uczestniczył w biegu.
  W wyjątkowych przypadkach decyzję o godzinie startu danego Uczestnika podejmuje Organizator, w miarę możliwości uwzględniając preferowaną godzinę wskazaną
  przez Uczestnika. O godzinie startu Organizator poinformuje Uczestnika najpóźniej na 24 godziny przed startem, poprzez zamieszczenie tej informacji na stronie biegkomandosa.pl, na fanpage lub drogą mailową.
 6. Zapisy na wydarzenie z gwarancją otrzymania pełnego pakietu startowego przyjmowane są elektronicznie do terminu określonego w formularzu zapisów elektronicznych.
 7. Dokonanie zapisu w terminie późniejszym jest możliwe w miarę dostępności miejsc, przy czym Organizator nie gwarantuje kompletności pakietu startowego osobom, które dokonają zapisu po upływie terminu, o którym mowa powyżej.
 8. Zapisy online zamykane są najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą biegu lub w innym terminie określonym w elektronicznym formularzu zapisów. Po tym terminie Uczestnik może dokonać zapisu wyłącznie w biurze zawodów wydarzenia sportowego. Organizator zastrzega sobie prawo do pobrania w takim przypadku dodatkowej opłaty administracyjnej w wysokości 30 pln.
 9. Uczestnik posiadający voucher lub kod zniżkowy może dokonać zapisu na wydarzenie sportowe przy użyciu tego vouchera lub kodu zniżkowego wyłącznie poprzez rejestrację online.
X. OPŁATA STARTOWA:
 1. Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zapisu na wydarzenie sportowe oraz wybranej kategorii startowej, przy czym ostateczna jej wysokość uzależniona jest od daty dokonania płatności, nie zaś od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
 2. W przypadku braku dokonania płatności w ciągu 96 godzin od momentu wypełnienia formularza zgłoszeniowego, zapis zawodnika zostaje automatycznie usunięty z listy startowej.
 3. Wysokość opłaty startowej dla każdego wydarzenia sportowego określona została w cenniku opublikowanym na stronie internetowej: https://www.biegkomandosa.pl/dla-zawodnikow/
 4. Możliwe jest zapisanie się na wydarzenie sportowe i uiszczenie opłaty startowej w biurze zawodów gotówką lub kartą, w przypadku dostępności miejsc na wydarzenie sportowe. Organizator ma prawo pobrać w takim przypadku dodatkową opłatę administracyjną w wysokości 30 zł.
XI. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W BIEGU:
 1. W terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w którym spełnione są łącznie następujące warunki – Uczestnik wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę startową, jednak każdorazowo nie później niż na 7 dni przed datą wydarzenia sportowego, na który dokonano zapisu, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Po upływie powyższych terminów prawo to wygasa.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Organizatora – Fundację OCR Events z siedzibą w Gdyni, o swojej decyzji. Informację taką należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@ocrevents.pl, przy czym powinna ona zawierać jednoznaczne oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci równowartość ceny pakietu startowego z dnia zakupu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym zostanie on poinformowany o decyzji Uczestnika. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem.
 4. W przypadku gdy rezygnacja z wydarzenia sportowego, o którym mowa w powyższym punkcie, dokonywana jest po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, Organizator nie zwraca otrzymanych płatności.
 5. Przepisanie opłaty startowej na voucher/ kolejną edycję biegu równoznaczne jest z odstąpieniem od zawarcia umowy co oznacza, że w ich przypadku obowiązują identyczne jak wyżej wymienione zasady (podpunkt 1-4).
XII. ŚWIADCZENIA:
 1. Kwota wpisowego pokrywa koszty
a) Możliwości udziału w imprezie sportowej;
b) Ubezpieczenia NNW;
c) Opieki medycznej na trasie biegu;
d) Pamiątkowego medalu, który otrzyma każdy zawodnik po przekroczeniu linii mety;
e) Pamiątkowej legitymacji uczestnika (dla kat. HARD, HARD X, HARD HISTORYCZNY, TEAM);
f) Pakietu gadżetów pamiątkowych i promocyjnych;

g) Pomiaru czasu podczas wydarzenia;
h) Napoju otrzymanego po przekroczeniu linii mety;
i) Możliwości przechowania rzeczy osobistych w depozycie;
j) Możliwości skorzystania z przebieralni oraz depozytu;

Wyżej wymienione świadczenia mogą ulec zmianie, aktualne informacje dostępne są na stronie: https://www.biegkomandosa.pl/dla-zawodnikow/

XIII. KLASYFIKACJA:
 1. Sklasyfikowani zostaną wszyscy Uczestnicy, którzy pokonają całość trasy, mieszcząc się w limicie czasowym danej kategorii (czyt. ogólne zasady dla danej kategorii).
 2. Nagrodzeni zostaną najlepsi uczestnicy w kategoriach:

a) HARD, HARD HISTORYCZNY, SPRINT, OPERACJA REKRUT
– pierwsze trzy miejsca dla najszybszych kobiet;
– pierwsze trzy miejsca dla najszybszych mężczyzn;

  •  b) HARD X
   – pierwsze trzy miejsca dla najszybszych uczestników (organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia podziału klasyfikacji na męską i damską w przypadku, gdy udział w kategorii weźmie więcej niż pięciu mężczyzn i pięć kobiet);
c) TEAM, TEAM SPRINT
– pierwsze trzy miejsca dla najszybszych drużyn;
d) BIEG MAŁEGO KOMANDOSA
– pierwsze trzy miejsca dla najszybszych chłopców i dziewczynek w każdej kategorii wiekowej;
XIV. WYNIKI I DEKORACJA:
 1. Dekoracja i wręczanie nagród odbędzie się w dniu zawodów 26 i 27 sierpnia 2023 roku. Po upłynięciu limitu czasowego dla każdej kategorii Organizator ogłosi nieoficjalne wyniki w tej kategorii. Zawodnicy będą mieli pół godziny na zgłaszanie ewentualnych skarg i wniosków dotyczących wyników. Po upłynięciu czasu, wyniki uznane zostaną za oficjalne i według nich zostaną przyznane nagrody.
 2. Dekoracja każdej kategorii biegowej odbędzie się godzinę po zamknięciu mety dla danej kategorii. Szczegółowy harmonogram dekoracji znajduje się na stronie https://www.biegkomandosa.pl/dla-zawodnikow/harmonogram-bmk/ .
 3. Nagrody nie będą wysyłane pocztą. Będzie można je odebrać w recepcji Adventure Parku w ciągu 7 dni od zakończenia zawodów.
 4. W przypadku nie odebrania nagrody w terminie, zostanie ona przekazana na dowolny cel charytatywny wybrany przez Organizatora.
 5. Wyniki po weryfikacji zostaną umieszczone w internecie na Stronie organizatora oraz na platformie http://wyniki.b4sport.pl/
 6. Dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg przewidziane są pamiątkowe medale. Za zajęcie I/II/II miejsca przyznane zostaną pamiątkowe nagrody.
 7. Każda kategoria biegowa posiada oddzielną klasyfikację.
XV. BEZPIECZEŃSTWO:
 1. Organizatorzy wydarzenia sportowego Bieg Morskiego Komandosa dokładają wszelkich starań aby zapewnić wszystkim uczestnikom bezpieczeństwo podczas startów.
 2. Ze względu na charakter wydarzenia, Uczestnik powinien rozważyć zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu Morskiego Komandosa, szczególnie wynikającym ze stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.
 3. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu Morskiego Komandosa, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmówienia udziału w wydarzeniu sportowym osobom, które wykazują zachowania świadczące o wcześniejszym spożyciu alkoholu i/ lub innych środków odurzających.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmówienia udziału w wydarzeniu sportowym osobom, które swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo dla innych zawodników i przedstawicieli organizatora. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kwoty wpisowego.
 6. W przypadku krwawiących ran, zawodnik może zejść z trasy w celu jej opatrzenia,
  może to zrobić:

a) samodzielnie korzystając z własnego zestawu pierwszej pomocy;

b) korzystając z pomocy osoby z zewnątrz lub obsługi, na własna odpowiedzialność, będąc świadomym, iż osoba ta może nie posiadać uprawnień z zakresu pierwszej pomocy;

c) korzystając z pomocy zabezpieczenia medycznego zapewnionego przez organizatora;

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników są organizatorzy.
 2. Dane osobowe Uczestników wydarzenia sportowego Bieg Morskiego Komandosa będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy, klasyfikacji, ubezpieczenia, a także przyznania nagród i wyróżnień.  Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji wydarzenia obejmuje publikację imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości, w której zamieszkuje, w celu opublikowania list startowych i wyników.
 3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w biegu. 
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazywania uzyskanych przez uczestników wszystkich wyników, wraz z ich danymi osobowymi (imieniem, nazwiskiem, rokiem urodzenia, miejscowością, wiekiem) do podmiotów współpracujących z Organizatorem, w tym firmy dokonującej pomiaru czasu uczestników na Wydarzeniu. Przekazanie wyników umożliwia tym podmiotom publikację tych wyników wraz z danymi osobowym Uczestnika na ich stronach internetowych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazywania uzyskanych przez uczestników danych osobowych do podmiotów współpracujących z Organizatorem w zakresie współorganizowania imprezy oraz ubezpieczenia uczestników na czas biegu.
XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. Pobranie pakietu startowego w dniu wydarzenia oznacza, że Zawodnik zapoznał się z treścią regulaminu ogólnego oraz regulaminu danej kategorii startowej, zgadza się z jego postanowieniami i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Dokonanie zakupu pakietu startowego na wydarzenie oznacza, że Zawodnik jest świdomy/a ryzyka jakie niesie za sobą uprawianie sportów ekstremalnych takich jak biegi przeszkodowe, a udział w wydarzeniu bierze na własną odpowiedzialność. Wyraża tym samym zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia w celach promocyjnych, a także przystępuje do ubezpieczenia PZU NNW obowiązującego podczas wydarzenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania we wszystkich kwestiach spornych nie objętych niniejszym Regulaminem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie wydarzenia sportowego bez wcześniejszego powiadamiania uczestników. Z ostateczną wersją regulaminu będzie można zapoznać się przed startem, w dniu zawodów.
 5. Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 250 zł. W przypadku skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie w całości przekazana na charytatywny cel biegu.