Regulaminy BMK

Kat. Team Sprint

Regulamin XI BMK 2020  – kat. Team Sprint

I. CEL:
 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Uczczenie pamięci gen. broni Włodzimierza POTASIŃSKIEGO – Dowódcy Polskich Wojsk Specjalnych, entuzjasty sportu i ekstremalnych form aktywności ruchowej.
 3. Popularyzacja służby w Siłach Zbrojnych RP ze szczególnym uwzględnieniem Wojsk Specjalnych.
 4. Popularyzacja i wsparcie celów charytatywnych, poprzez przekazanie części kwoty wpływu z wpisowego od zawodników startujących w Biegu na wybrany przez organizatora cel charytatywny.
 
II. ORGANIZATOR:
 1. Adventure Park Gdynia Kolibki, ul. Bernadowska 1, 81-553 Gdynia, tel. 600-263-500
 2. Fundacja OCR Events
 3. Honorowy Patronat nad XI Biegiem Morskiego Komandosa objął:
 • Prezydent Miasta Gdynia
 
III. TERMIN, MIEJSCE i REALIZACJA:
 1. Biegi odbędą się w dniu 29 sierpnia 2020 roku w dzielnicy Gdynia Kolibki.
 2. Harmonogram:

godz. 11.00 – otwarcie biura zawodów
godz. 12:45 – odprawa kat. Team Sprint, na linii startu
godz. 13.00 – bieg kat. Team Sprint,
godz. 16.00 – zamknięcie mety dla kat. Team Sprint
godz. 17:00 – dekoracja zwycięzców kat. Team Sprint

 1. Długość trasy TEAM SPRINT – trasa terenowa około 8 km i odcinek wodno-plażowy około 3 km. Razem około 11 km.

Plany przebiegu tras udostępnione zostaną w dniu startu w biurze zawodów. Przebieg trasy:

 • plaża
 • koryta potoków
 • pagórki otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
 1. Trasa oznaczona będzie kolorową taśmą sygnalizacyjną.
 2. Pomiar czasu realizowany będzie w oparciu o elektroniczny system kontroli i pomiaru. Każdy zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie Biegu karane będzie dyskwalifikacją. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobieranej kaucji. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 
IV. PUNKTY KONTROLNE ORAZ LIMIT CZASU:
 1. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych oraz oznakowane zadania specjalne.
 2. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący: 3 godziny.
 3. Zawodnik po upływie limitu czasu jest zobowiązany odmeldować się w kolejnym punkcie sędziowskim po czym może ukończyć trasę z pomiarem czasu.
 4. Na trasie biegu nie będzie punktów odżywiania i odświeżania.
 5. Nie zezwala się na podawanie picia i odżywek przez osoby trzecie na trasie biegu.
 6. Zawodnik zobowiązany jest do prawidłowego pokonania przeszkód na całej długości trasy.
 
V. UCZESTNICTWO

Prawo startu w biegu kat. Team Sprint mają osoby, które:

 1. Do dnia 28 sierpnia 2020 roku ukończą 18 rok życia.
 2. Przez kat. Team Sprint rozumie się zespół 2 osobowy, jednocześnie mogą być w zespole kobiety i mężczyźni.
 3. Będą posiadały poniższe wyposażenie:
 • sekcja dwuosobowa przebiegnie trasę z obciążeniem 10kg z dwoma uchwytami do transportu – zapewnia organizator.
 • Wystartują w stroju dowolnym tzn. wojskowym, turystycznym bądź sportowym – zalecane buty kroju trekkingowego z cholewką ponad kostkę – wyposażenie własne uczestników.
 1. Strój będzie weryfikowany na linii startu
 2. Zezwala się na bieg w mundurach innych państw i stosowanie systemów hydracyjnych typu CAMELBAK, SOURCE, rękawic ochronnych, nakrycia głowy, nakolanników oraz posiadanie opatrunków osobistych.
 3. O dopuszczeniu do startu decyduje sędzia zawodów, którego decyzje są ostateczne.
 4. Zawodnicy charakteryzować powinni się dużą odpornością fizyczną oraz psychiczną. Osoby posiadające lęk do wody, przestrzeni, ciemności, ognia oraz zamkniętych pomieszczeń nie powinny brać udziału w biegu. Nie jest wymagana umiejętność pływania.
 5. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym mieszczącym się w miejscu Adventure Park w Gdyni Kolibki w dniu 29.08.2020 r. w godzinach:
 • 11.00 do 12.30 – Team Sprint
 1. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem. Wymagany będzie własnoręczny podpis zawodników i zawodniczek na liście osób wyrażających zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu jest ostateczna.
 2. Na terenie Biura Zawodów – Adventure Park organizator zapewnia zadaszone miejsce do przebrania oraz punkt do mycia po zakończonym biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy biegaczy.
 3. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wymaganym czasie nie będą sklasyfikowani.
 4. Ktokolwiek zostanie na trasie biegu po upływie limitu czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.
 
VI. KLASYFIKACJA
 1. Podczas Biegu Morskiego Komandosa kat. TEAM SPRINT prowadzona będzie klasyfikacje OPEN bez podziału na wiek i płeć.
 2. Do klasyfikacji ostatecznej będzie brany pod uwagę czas pokonania trasy oraz zaliczenie wszystkich oznaczonych na trasie punktów kontrolnych oraz zadań specjalnych. Zaliczenie punktu kontrolnego odbywa się poprzez głośne podanie numeru zawodnika sędziemu technicznemu znajdującemu się na punkcie. Brak obecności zawodnika na punkcie równoznaczny jest z pomyleniem, skróceniem trasy i jest podstawą dyskwalifikacji. Niedozwolone jest także zaliczenie punktów kontrolnych w kolejności innej niż ustalona przez organizatora.
 3. ZADANIA SPECJALNE TO PRÓBY O CHARAKTERZE FIZYCZNYM, ZRĘCZNOŚCIOWYM, WYTRZYMAŁOŚCIOWYM I PSYCHOLOGICZNYM.
 
VII. ZGŁOSZENIA

Organizator dokonuje zapisów według kolejności przyjmowania zgłoszeń i dokonywania opłat wpisowego, do wyczerpania limitów miejsc w poszczególnych kategoriach. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia o 1 stycznia 2020 r. do wykorzystania limitu miejsc, lecz nie później niż do dnia 23 sierpnia 2020 r.. Zgłoszenie należy wysłać drogą internetową i uiści opłatę startową w wysokości:

 • 349 PLN – opłata dokonana w styczniu lub lutym 2020 r.
 • 389 PLN – opłata dokonana w marcu lub kwietniu 2020 r.
 • 429 PLN – opłata dokonana w maju lub czerwcu 2020 r.
 • 469 PLN – opłata dokonana w lipcu lub sierpniu 2020 r.

Skład pakietu startowego X EDYCJI BIEGU MORSKIEGO KOMANDOSA zawiera:

 • Masę darmowych zdjęć pokazujących Twoją walkę! (nie gwarantujemy że na nich będziesz)
 • Profesjonalne zabezpieczenie medyczne na trasie biegu
 • Profesjonalne zabezpieczenie ratowników wodnych na trasie biegu
 • Ubezpieczenie zawodnika NNW x 2
 • Numer startowy z chipem x 2
 • Miejsce w depozycie na pozostawienie rzeczy podczas trwania biegu
 • Pakiet gadżetów pamiątkowych i promocyjnych
 • JEŚLI tylko zdołacie dobiec do mety i ukończyć bieg- otrzymacie PAMIĄTKOWE COINY XI EDYCJI BMK!
 • Dostęp do pryszniców
 • Ciepły posiłek regeneracyjny po ukończeniu biegu x 2
 • Złocisty gazowany napój- najlepszy na zakwasy! x 2
 • Część wpłaconej kwoty Organizator przekaże na konto instytucji zajmującej się pomocą charytatywną.

UWAGA: organizator nie zwraca kwoty wpisowego osobom, które nie stawią się na start w wyznaczonym czasie bądź zrezygnowały z imprezy po dokonaniu zgłoszenia. UWAGA! OBOWIĄZUJE LIMIT MIEJSC

 • TEAM SPRINT – 50 zespołów
 
VIII. UWAGI
 • Numer startowy przypięty musi zostać z przodu na klatce piersiowej.
 • Na trasie niedozwolona jest pomoc zewnętrzna pod rygorem dyskwalifikacji.
 • Nie zaśmiecamy trasy biegu – opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zabieramy za sobą i zadajemy na mecie pod rygorem wykluczenia.
 
IX. WYNIKI I DEKORACJA
 1. Dekoracja i wręczanie nagród odbędzie się w dniu zawodów 29 sierpnia 2020 r. Po zamknięciu mety dla kat. Team Sprint organizator ogłosi nieoficjalne wyniki zawodników tej kategorii. Zawodnicy będą mieli pół godziny na zgłaszanie ewentualnych skarg dotyczących wyników. Po upłynięciu czasu, wyniki uznane zostaną za oficjalne i według nich zostaną przyznane nagrody. Ceremonia rozdania nagród odbędzie się o godzinie 17:00.
 2. Nagrody nie będą wysyłane pocztą. Będzie można je odebrać w recepcji Adventure Parku w ciągu 7 dni od zakończenia zawodów. W przypadku nie odebrania nagrody w terminie, zostanie ona przekazana na dowolny cel charytatywny.
 3. Wyniki po weryfikacji zostaną zamieszczone w Internecie na stronie www.biegkomandosa.pl oraz na stronie wyniki.b4sportonline/
 4. Dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg przewidziane są pamiątkowe coiny. Za zajęcie I, II, III miejsca pamiątkowe nagrody. Każda kategoria biegowa posiada oddzielną klasyfikację.

X. SKARGI I WNIOSKI

Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 250 zł. W przypadku skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie w całości przekazana na charytatywny cel biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie imprezy. Z ostateczną wersją regulaminu zapoznać można będzie się przed startem w biurze zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wizerunku i wypowiedzi uczestników, biorących udział w imprezie, w celu wykorzystania do promocji w środkach masowego przekazu.