Bieg Morskiego Komandosa

Regulaminy BMK

Kat. Operacja Rekrut

Regulamin XI BMK 2020  – kat. Operacja Rekrut

I. CEL:
 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Upowszechnienie Biegów terenowych z przeszkodami jako dyscypliny umożliwiającej szerszej grupie zawodników wykazaniem się i sprawdzeniem swoich możliwości w warunkach na pograniczu ekstremalnych.
 3. Wyjście naprzeciw oczekiwaniom dla amatorów biegów ekstremalnych.
 
II. ORGANIZATOR:
 1. Adventure Park Gdynia Kolibki, ul. Bernadowska 1, 81-553 Gdynia, tel. 600-263-500
 2. Fundacja OCR Events
 3. Honorowy Patronat nad Operacją Rekrut objął:
 • Prezydent Miasta Gdynia
 
III. TERMIN, MIEJSCE i REALIZACJA:
 1. Biegi odbędą się w dniu 30 sierpnia 2020 roku w dzielnicy Gdynia Kolibki.
 2. Harmonogram: godz. 11.00 – otwarcie biura zawodów
  godz. 13:00 – zamknięcie biura zawodów 
  godz. 13.30 – odprawa techniczna
  godz.14:00 – start godz. 16.00 – zamknięcie mety
  godz. 17.00 – dekoracja zwycięzców
 3. Długość trasy ok 7 km po zróżnicowanym terenie: około 7 km po zróżnicowanym terenie: • odcinków leśnych, • morenowych wzgórz, • koryta potoku, • plażowego toru przeszkód „Plażowicz” oraz toru przeszkód „Katorga” na terenie Adventure Park.
 4. Trasa oznaczona będzie kolorową taśmą sygnalizacyjną.
 5. DORWAĆ KOMANDOSA – 3 minuty przed startem Rekruta, na trasę wyruszy zespół Komandosów. Dodatkowym wyzwaniem dla uczestników biegu jest ukończenie biegu przed Komandosami.
 6. Do pomiaru czasu wykorzystywany będzie elektroniczny pomiar. Każdy zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie Biegu karane będzie dyskwalifikacją. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobieranej kaucji. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 
IV. PUNKTY KONTROLNE ORAZ LIMIT CZASU:
 1. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych oraz oznakowane zadania specjalne.
 2. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący: 2 godziny.
 3. Zawodnik po upływie limitu czasu jest zobowiązany odmeldować się w kolejnym punkcie sędziowskim po czym może ukończyć trasę z pomiarem czasu.
 4. Nie zezwala się na podawanie picia i odżywek przez osoby trzecie na trasie biegu.
 
V. UCZESTNICTWO:
 1. Prawo startu mają osoby, które: . W Biegu „Operacja REKRUT” mogą brać udział zawodnicy, którzy do dnia 29 sierpnia 2020 ukończą 18 rok życia.
 2. Osoby w wieku 16-18 lat będą dopuszczone do biegu po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców.
 3. Wystartują w stroju dowolnym tzn. wojskowym, turystycznym bądź sportowym – zalecane buty kroju trekkingowego z cholewką ponad kostkę, nakrycie głowy, nakolanniki.
 4. W Biegu „Operacja REKRUT” mogą brać udział wszyscy chętni niemający przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział i spełnili wszelkie warunki.
 5. Do Biegu „Operacja REKRUT” dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane własnoręcznie lub przez pełnomocnika, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w Biegu „Operacja REKRUT” oraz przedstawią dokument tożsamości ze zdjęciem w Biurze Zawodów.
 6. Zawodnicy startują w Biegu „Operacja REKRUT” na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu „Operacja REKRUT”, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 7. O dopuszczeniu do startu decyduje sędzia zawodów, którego decyzje są ostateczne.
 8. Zawodnicy charakteryzować powinni się dużą odpornością fizyczną oraz psychiczną. Osoby posiadające lęk do wody, przestrzeni, ciemności, ognia oraz zamkniętych pomieszczeń nie powinny brać udziału w biegu.
 9. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym mieszczącym się w miejscu Adventure Park w Gdyni Kolibki w dniu 30.08.2020 r. w godzinach:11:00 do 13:00
 10. Na terenie Biura Zawodów – Adventure Park organizator zapewnia zadaszone miejsce do przebrania oraz punkt do mycia po zakończonym biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy biegaczy.
 11. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wymaganym czasie nie będą sklasyfikowani.
 12. Ktokolwiek zostanie na trasie biegu po upływie limitu czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu
 
VI. KLASYFIKACJA:
 1. Dekoracja i wręczanie nagród odbędzie się w dniu zawodów 30 sierpnia 2020. Po zamknięciu mety dla kat. Operacja Rekrut organizator ogłosi nieoficjalne wyniki zawodników tej kategorii. Zawodnicy będą mieli pół godziny na zgłaszanie ewentualnych skarg dotyczących wyników. Po upłynięciu czasu, wyniki uważane są za oficjalne i według nich zostaną przyznane nagrody. Ceremonia rozdania nagród odbędzie się o godzinie 17:00.
 2. Nagrody nie będą wysyłane pocztą. Wyniki po weryfikacji zostaną zamieszczone w Internecie na stronie www.biegkomandosa.pl
 1. Po zakończeniu Biegu „Operacja REKRUT zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody: Puchary/NAGRODY RZECZOWE za zajęcie od I do III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, • Pamiątkowy medale dla wszystkich sklasyfikowanych zawodników
 
VII. ZGŁOSZENIA:

Organizator dokonuje zapisów według kolejności przyjmowania zgłoszeń i dokonywania opłat wpisowego, do wyczerpania limitów miejsc w poszczególnych kategoriach. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia o 1 stycznia 2020 r. do wykorzystania limitu miejsc, lecz nie później niż do dnia 23 sierpnia 2020 r. Zgłoszenie należy wysłać drogą internetową i uiści opłatę startową w wysokości:

 • 119 PLN – opłata dokonana w styczniu lub lutym 2020 r.
 • 139 PLN – opłata dokonana w marcu lub kwietniu 2020 r.
 • 159 PLN – opłata dokonana w maju lub czerwcu 2020 r.
 • 179 PLN – opłata dokonana w maju lub czerwcu 2020 r.

 

Skład pakietu startowego XI EDYCJI BIEGU MORSKIEGO KOMANDOSA zawiera:

 • Profesjonalne zabezpieczenie medyczne na trasie biegu
 • Profesjonalne zabezpieczenie ratowników wodnych na trasie biegu
 • Ubezpieczenie zawodnika NNW
 • Numer startowy z chipem
 • Miejsce w depozycie na pozostawienie rzeczy podczas trwania biegu
 • Zestaw gadżetów upominkowych i promocyjnych
 • JEŚLI tylko zdołasz dobiec do mety i ukończyć bieg- otrzymasz PAMIĄTKOWY MEDAL XI EDYCJI BMK!
 • Dostęp do pryszniców
 • Złocisty gazowany napój- najlepszy na zakwasy!
 • Część wpłaconej kwoty Organizator przekaże na konto instytucji zajmującej się pomocą charytatywną.

UWAGA: organizator nie zwraca kwoty wpisowego osobom, które nie stawią się na start w wyznaczonym czasie bądź zrezygnowały z imprezy po dokonaniu zgłoszenia.

VIII UWAGI KOŃCOWE:

 1. Numer startowy musi zostać przypięty z przodu na klatce piersiowej.
 2. Nie zaśmiecamy trasy biegu – opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zabieramy za sobą i zadajemy na mecie pod rygorem wykluczenia.
 3. Organizator zastrzegają sobie prawo do decydowania we wszelkich kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy, (bez wcześniejszego powiadomienia uczestników) wynikających z sytuacji nieprzewidzianych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie imprezy. Z ostateczną wersją regulaminu zapoznać można będzie się przed startem w biurze zawodów.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wizerunku i wypowiedzi uczestników, biorących udział w imprezie, w celu wykorzystania do promocji w środkach masowego przekazu.
 
IX. SKARGI I WNIOSKI

Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 250 zł. W przypadku skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie w całości przekazana na charytatywny cel biegu.